[home][inhoud][inhoud bovenbouw][inhoud practicum][links]  


©scholte/marree2000


Werken met de studiewijzers

Inhoud

 

Theorie

Het informatieboek (Biologie Actief) bevat de leerstof. Tekstvragen en leerdoelen aan het eind van elke paragraaf en de steunwoorden in de marge helpen je de tekst zo goed mogelijk te verwerken. Om je de theorie goed eigen te maken, moet je er meestal iets mee doen. Daarvoor vind je in het activiteitenboek opdrachten.
De studiewijzer geeft precies aan wat je moet doen.
 

Het is erg belangrijk dat je de opdrachten aandachtig maakt en niet de vragen afraffelt onder het mom " als er maar een antwoord staat". Het is ook belangrijk dat je het werk nauwkeurig controleert. Meestal worden de opdrachten niet klassikaal besproken, maar moet je ze zelfstandig nakijken aan de hand van antwoordbladen.

Je kunt altijd uitleg vragen als je iets nog niet goed begrepen hebt. Noteer tijdens het werk wat je later wilt vragen. 

Alle vragen en opdrachten moeten in het net, in volledige zinnen en goed ingedeeld, gemaakt worden. Gebruik daarvoor een grote ringband of een schrift op A4-formaat.
Je kunt het beste de samenvattingen gescheiden houden van de uitgewerkte opdrachten omdat je de eerste af en toe mag gebruiken bij proefwerken.

Leerwerk is maakwerk

Hoe kun je een tekst zo snel mogelijk de baas worden?
Onderzoek heeft aangetoond dat de volgende werkwijze resultaat oplevert.

  • Lees de tekst één keer globaal door. Laat je niet in de war brengen door zaken die je niet begrijpt. Gewoon doorlezen.
    Dit doorlezen moet zo kort mogelijk duren, het is de bedoeling alleen maar een eerste indruk te krijgen.
  • Hierna volgt serieuzer werk; noteer de begrippen en tekstgedeelten die je moeilijk vindt.
    Probeer erachter te komen wat de betekenis is van die begrippen en tekstgedeelten.
    Vergeet daarbij de schema's en afbeeldingen niet!
  • Breng de leerstof voor jezelf in kaart door deze schematisch samen te vatten. Het is daarbij de bedoeling dat je snapt ( en ook controleert of je het echt snapt!) waar de tekst om gaat.
  • Maak daarna de vragen uit je informatieboek die bij de tekst horen (de tekstvragen) en controleer je antwoorden.

Het is ook mogelijk om andersom te werken: beginnen met de tekstvragen, de leerdoelen (groen gedrukt) en de verwerkingsopdrachten uit het activiteitenboek en daarna de tekst lezen en samenvatten. 

Welke methode je ook kiest, het is altijd de bedoeling dat je de gehele tekst een keer aandachtig doorneemt, de afbeeldingen en schema's bestudeert en een schematisch overzicht maakt van de belangrijke begrippen. Het is niet voldoende je alleen te beperken tot het opzoeken van de vragen en het zoeken van "antwoorden" op de leerdoelen.

De schematische samenvattingen worden af en toe gecontroleerd. Bij enkele proefwerken mag je de gecontroleerde samenvattingen gebruiken.

Diagnostische toetsen

Als je denkt dat je de stof van een hoofdstuk beheerst, kun je een diagnostische toets maken. Ook hiervan zijn antwoorden beschikbaar. Het is ook bij deze toetsen belangrijk er goed mee om te gaan. Maak een toets pas als je echt alle stof bestudeerd, alle termen geleerd en alle opdrachten gemaakt hebt. Kijk de toetsen nauwkeurig na, wees niet te snel tevreden, verbeter je fouten en herhaal de stof die je nog niet beheerste.

Practicum

De practica zijn verdeeld in blokken. Per blok moet je één of meer opdrachten uitvoeren. Er is bij de practicumopdrachten precies aangegeven waar je verslagen van moet maken. Per blok krijg je een cijfer. Dit cijfer telt even zwaar als een cp. De practicumverslagen (en de cijfers die je daarvoor gehaald hebt) maken deel uit van de praktische opdrachten voor het schoolexamen, ze zijn een onderdeel van je examendossier. Het gewogen gemiddelde van de cijfers die je voor je verslagen haalt, telt voor 25% mee voor het schoolexamen. Je moet al je verslagen dan ook zorgvuldig bewaren! De beoordelingsformulieren worden op school bewaard.

Toetsen

Bij de studiewijzer hoort een lesplanner waarop precies staat wanneer bepaalde onderdelen af moeten zijn en wanneer bepaalde onderdelen getoetst worden. Toetsen over een hoofdstuk of meerder hoofdstukken worden CP's genoemd en krijgen de weging 1.

Aan het eind van het schooljaar krijg je een toets over alle stof uit de vierde klas. Die toets (ET) telt mee voor het schoolexamen en krijgt de weging 2.

Internet

Op deze site (Biolplek) kunt je o.a. ook de prarticumopdrachten en techniekkaarten, de lesplanners en diverse "links" vinden. Ga daarvoor naar de inhoud

Via het email-adres (cmmarree@spidernet.nl) of via het mailformulier kun je commentaar leveren en/of vragen stellen.