[home][inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

bioplek

HAVO

examenprogramma biologie

Specificatie subdomein D2. Gedrag en interactie

alleen schoolexamen

streep groen

Eindterm
De kandidaat kan met behulp van de concepten gedrag en interactie met (a)biotische factoren ten minste in contexten op het gebied van communicatie, gezondheid en veiligheid verklaren op welke wijze gedrag van organismen en populaties ontstaat en benoemen wat de functie daarvan is.

Voorbeeldcontexten

Mogelijke uitwerking van de eindterm
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld:

  1. toelichten dat gedrag tot stand komt door interne en externe factoren;

  2. verklaren dat gedrag gedeeltelijk erfelijk bepaald is;

  3. uitleggen dat gedrag het resultaat is van een dynamische relatie tussen het organisme en zijn omgeving;

  4. toelichten dat gedrag meerdere functies heeft;

  5. een aantal functies van gedrag noemen onder andere gekoppeld aan levensfases;

  6. uitleggen hoe gedrag evolueert onder invloed van selectiedruk;

  7. een eenvoudig gedragsonderzoek uitvoeren;

  8. herkennen dat populaties zoals een school vissen of een zwerm vogels, gedrag vertonen dat een meerwaarde heeft ten opzichte van het gedrag van de afzonderlijke organismen.

Mogelijke deelconcepten
Prikkel, respons, territoriumgedrag, balts, paringsgedrag, broedzorg, overspronggedrag, gewenning, inprenting, conditionering, imitatie, inzicht, trial and error, sleutelprikkel, supranormale prikkel, ethogram, protocol, adequaat gedrag.

streep groen

bioplek terug