[home][inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

bioplek

HAVO

examenprogramma biologie

Specificatie subdomein F3. Biodiversiteit

alleen schoolexamen

streep groen

Eindterm
De kandidaat kan met behulp van het concept biodiversiteit ten minste in contexten op het gebied van duurzaamheid benoemen op welke wijze de diversiteit van populaties en ecosystemen binnen het systeem Aarde varieert.

Voorbeeldcontexten

Mogelijke uitwerking van de eindterm
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld:

  1. enkele ecosystemen beschrijven aan de hand van kenmerkende soorten organismen;
    beschrijven hoe natuurlijke selectie invloed kan hebben op de diversiteit van populaties en ecosystemen;

  2. de invloed van klimaat(verandering) op biodiversiteit herkennen;
    invloeden van mensen op biodiversiteit beschrijven.

Mogelijke deelconcepten
Soort, soortensamenstelling, rode lijst, indicatorsoort, verspreidingsgebied, adaptatie, versnippering, eutrofiering.

streep groen

bioplek terug