[home][inhoud][onderbouw] [bovenbouw] [links] [copyright]  Profielwerkstuk

SG Cambium Zaltbommel

N&G en N&T

Inleiding

Het profielwerkstuk is een uitgebreide onderzoeksopdracht. De studielast is 80 uur.
Het onderzoek heeft bij voorkeur betrekking op twee vakken.
Het eerst gekozen vak moet een profielvak zijn, Het tweede vak hoeft geen profielvak te zijn, maar moet wel in het gekozen vakkenpakket voorkomen.

Het profielwerkstuk is een onderdeel van het schoolexamen en wordt beoordeeld met een cijfer dat voor de uitslagbepaling meeweegt in het combinatiecijfer.

Vakken die bij N&G en N&T als hoofdvak gekozen kunnen worden

 

N&T

N&G

aardrijkskunde

x

wiskunde A

x

wiskunde B

x

x

wiskunde D

x
alleen bij vwo

natuurkunde

x

x

scheikunde

x

x

biologie

x

x

informatica

x

Het profielwerkstuk wordt uitgevoerd door groepjes van 2 personen.
Alléén werken of samenwerking met meer personen mag in principe niet, tenzij het onderzoek zich ertoe leent en daar met de betrokken docent(en) afspraken over gemaakt worden.
Een groep levert één verslag in. 
De begeleiding gebeurt door de docent van het hoofdvak.

Eindproduct

Schriftelijk verslag

Van het onderzoek moet een schriftelijk verslag gemaakt worden. Dat verslag wordt ingeleverd bij de docent van het hoofdvak.
De beoordeling gebeurt aan de hand van standaard beoordelings-formulieren. Daarbij speelt ook het logboek, het doorlopen proces en het wel of niet presenteren een rol.

Presentatie aan derden

Op de afsluitende Profielwerkstukavond presenteren alle leerlingen hun onderzoek. Niet presenteren of een onvoldoende presentatie heeft gevolgen voor de uiteindelijke beoordeling van het profielwerkstuk.

Er mag alleen gepresenteerd worden als het verslag is beoordeeld en voldoende is bevonden.

De presentatie vindt plaats in het examenjaar, in ieder geval aan docenten en belangstellende leerlingen. Voor de presentaties worden de ouders/verzorgers en de leerlingen van de voorexamenklassen uitgenodigd.
Er is geen mogelijkheid de presentatie te herkansen of op een later tijdstip te presenteren.

 terug naar inhoud