[home][inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

bioplek

HAVO

examenprogramma biologie

streep groen

Inleiding

Dit examenprogramma gaat gelden voor leerlingen die vanaf 2013 in 4 havo beginnen en examen doen vanaf 2015 (pilotscholen 2014). De inhoud is gepubliceerd door het CEVO.
Voor invulling van het schoolexamen is door het SLO een handreiking geschreven.

Download bestanden
Klik hier voor het examenprogramma en de syllabus 2019
Klik hier voor de Handreiking schoolexamen biologie havo/vwo van het SLO

In de Commissie Vernieuwing Biologie Onderwijs (CVBO) zijn keuzes gemaakt ten aanzien van de concepten uit de biologie die in het onderwijs behandeld moeten worden en de contextgebieden waarin die concepten worden gebruikt.
Bij de uitwerking van alle subdomeinen zijn voorbeeldcontexten gegeven.

De concepten die voorkomen in het examenprogramma biologie zijn gestructureerd in een systeemmatrix. Hierin is te zien op welk organisatieniveau en in het kader van welk biologisch systeemconcept de concepten aan de orde komen.
De deelconcepten die bij de specificaties van de subdomeinen staan, geven aan tot op welk niveau en in welke mate van detail de stof beheerst moet worden..

In de omschrijvingen van wat de leerlingen uiteindelijk moeten kennen en kunnen, worden drie beheersingsniveaus aangegeven (benoemen, verklaren, beargumenteren) waarop de concepten gehanteerd moeten kunnen worden.
Per beheersingsniveau worden verschillende handelingswerkwoorden gebruikt.
Zie overzicht beheersingsniveaus.
Het beheersingsniveau hangt verder af van de complexiteit van de contexten. Een wetenschappelijke context zal tot een hoger beheersingsniveau leiden dan een beroeps- of leefwereldcontext.

De domeinen in het examenprogramma zijn benoemd op basis van de systeemconcepten.
De subdomeinen zijn gebaseerd op de cellen in de matrix en de eindtermen zijn uitwerkingen van de concepten die per subdomein in de systeemmatrix zijn opgenomen.
De subdomeinen hebben een naam die gebaseerd is op het biologische proces en/of het organisatieniveau of de biologische eenheid waarbinnen dit subdomein zich afspeelt.

Examenprogramma

streep groen

bioplek terug