[home] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw]

beoordelingscriteria
Techniek 9.6


Beoordelingscriteria voor verslagen

Inleiding
 • Je hebt de gevonden relevante informatie verwerkt.
 • Je hebt de theoretische achtergrond van je onderzoek weergegeven.

  Doel van het onderzoek - probleemstelling - onderzoeksvraag


 • Je hebt nauwkeurig aangegeven wat je hebt onderzocht.
 • Het doel klopt met het onderzoek dat is uitgevoerd.
 • De formulering is in goed Nederlands weergegeven.
 • Er zijn volledige zinnen gebruikt ( niet schematisch).

  Hypothese

 • De hypothese geeft een antwoord op de onderzoeksvraag.
 • De hypothese is verantwoord.
 • De hypothese is in overeenstemming met theorie die bekend verondersteld mag worden.
 • De hypothese is goed geformuleerd.
 • De uitkomst van het experiment is voorspeld (Als......,dan........).

  Werkwijze

  materiaal

 • Alle gebruikte materialen/oplossingen (en de concentraties) zijn genoemd.

  methode

 • De proefopstelling is getekend (indien mogelijk).
 • Bij de tekening staat een legenda of is anderszins aangegeven wat er getekend is.
 • De werkwijze is volledig en daardoor is de proef reproduceerbaar.
 • Er is duidelijk aangegeven wat er gemeten (waargenomen) wordt en hoe.
 • De werkwijze is overzichtelijk weergegeven.
 • De controleproef is beschreven.

  Resultaten

  meetresultaten

 • Deze zijn overzichtelijk beschreven.
 • Tekeningen zijn nauwkeurig met voldoende details ( + juiste bijschriften).
 • De meetgegevens staan in tabellen.
 • De tabellen zijn duidelijk en overzichtelijk .
 • De gegevens zijn betrouwbaar en van voldoende nauwkeurigheid.

  verwerkte resultaten

 • De gegevens zijn in een overzichtelijke grafiek weergegeven (indien mogelijk).
 • De assen van de grafiek(en) zijn volledig benoemd.
 • De gegevens zijn makkelijk toegankelijk.

  Nabespreking

 • Er is (zijn) een conclusie(s) getrokken.
 • Er is aangegeven waarop die conclusie gebaseerd is.
 • De conclusie is volledig en juist ( en kritisch ten aanzien van het eigen onderzoek).
 • De conclusie slaat op de probleemstelling.
 • De conclusie wordt vergeleken met de hypothese.
 • Er wordt een verklaring gegeven voor de waargenomen verschijnselen.
 • De conclusie wordt vergeleken met gegevens uit de literatuur.
 • De conclusie is zakelijk en helder geformuleerd.
 • Er is aangegeven welke problemen er waren, indien mogelijk met een verklaring.
 • De beperkingen van het experiment zijn aangegeven (foutendiscussie).

  Overige criteria

 • Creativiteit van en eigen initiatief bij de planning, proefopzet en de uitvoering van het onderzoek.
 • Uitgebreidheid van het onderzoek.
 • Mate waarin de gevolgde werkwijze aansluit bij de probleemstelling.
 • Moeilijkheidsgraad van het onderzoek.
 • Aanwezigheid volledige bronvermelding.

© cmmarree 1999