[home]
[inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

 

Planten

studiewijzer 4.2 (4 atheneum)

domein D2

Overzicht leerstof

Organen en weefsels plant

Gebruik Binas

Bouw plant

 • Stengel
  Bevat:
  • opperhuid (epidermis)
  • vulweefsel (parenchym)
  • steunweefsel
   • Dikke celwanden.
  • vaatbundels
   Daarin:
   • houtvaten.
    • Transport omhoog.
     • Water en zouten.
     • In vroege voorjaar ook organische stoffen voor uitlopen van knoppen.
   • bastvaten.
    • Transport omlaag.
     • Opgeloste organische stoffen (vooral sacharose).
   • cambium.
    • Alleen bij tweezaadlobbige planten
    • Deelweefsel.
     • Vormt nieuwe bastvaten en houtvaten.
      • Secundaire diktegroei.
 • Wortel
  Bevat:
  • opperhuid (epidermis).
   • Buitenste laag.
    • Met vlak boven worteltopjes wortelharen.
     • Oppervlaktevergroting voor opname stoffen.
  • schors met vulweefsel
  • endodermis.
   • Omgeeft het centrale deel (centrale cilinder) van de wortel.
   • Bestaat uit aaneengesloten cellen met een kurklaagje in een deel van de celwanden.
   • Speelt rol bij opname van zouten.
  • houtvaten en bastvaten in de centrale cilinder.
 • Blad
  Bevat:
  • opperhuid.
   • Aan bovenkant en onderkant.
   • Hierin zitten huidmondjes.
    • Voor de gaswisseling.
   • Bovenkant vaak bedekt met vetachtig laagje
    • Cuticula.
  • palissadenparenchym
   • Aaneengesloten laag langwerpige cellen.
   • Bevatten chlorofyl.
    • In de bladgroenkorrels (chloroplasten).
    • Fotosynthese.
  • sponsparenchym.
   • Onregelmatig gevormde cellen met grote intercellulaire ruimten ( Luchtholtes).
   • Bevatten chlorofyl.
  • Nerven met:
   • houtvaten en bastvaten.
   • steunweefsel.
Autotroof en heterotroof

Autotrofe organismen

 • Maken van anorganische stoffen (uit het abiotische milieu), organische stoffen.
  • Planten - energie uit licht (fotosynthese).
  • Bepaalde bacteriën - energie uit omzetting van chemische stoffen (chemosynthese).

Heterotrofe organismen

 • Kunnen alleen van kleinere organische stoffen worden grotere organische stoffen maken.
  Organische stoffen zijn afkomstig van andere organismen (biotisch milieu).
  • Dieren.
  • Schimmels en meeste bacteriën.
Voedingsstoffen

Gebruik Binas

 • Glucose

  • Gemaakt bij de fotosynthese.
  • Wordt voor een deel verbruikt bij de dissimilatie --> energie vrijmaken.
   • Glucose + zuurstof --> koolstofdioxide en water
    C6H12O6 + 6O2 --> 6CO2 + 16 H2O + E(nergie)
  • Kan worden omgezet in andere stoffen (voortgezette assimilatie).
   • Omgezet in andere koolhydraten.
   • Omgezet in vetten.
    • Bouwstof en reservestof (in zaden).
   • Omgezet in aminozuren/eiwitten.
    • Bouwstof en enzymen.
    • Voor de vorming van eiwitten uit glucose zijn nitraten (de N-atomen) uit de bodem voor nodig.
 • Zouten
  • Opgenomen via wortels.
   • Passief transport via de celwanden van wortelharen en het vulweefsel in de schors (diffusie).
   • Actief transport via de celmembraan van de endodermiscellen.
   • In de cellen transport door stroming van het cytoplasma.
  • O.a. nodig voor vorming van aminozuren uit glucose.
   Voorbeelden:
   • nitraat (NO3-);
   • sulfaat (SO42-);
  • Verder vooral natrium- kalium en chloorionen (Na+, K+ en Cl--) opgenomen..
 • CO2 uit de lucht.
  • Opgenomen via huidmondjes door diffusie.
 • Water
  • Opgenomen via wortels door osmose.
   • Wateropname is een gevolg van de opname van zouten.
Stofwisseling

Assimilatie

 • Opbouwreacties
  • Omzetten van kleine moleculen in grotere organische moleculen.
  • Energie voor nodig.
   • Endotherme reacties.

Dissimilatie

 • Afbraakreacties
  • Grote(re) organische moleculen worden afgebroken tot kleinere
  • Energie komt vrij.
   • Exotherme reacties.
  • Energie wordt tijdelijk vastgelegd in ATP .
   • ADP + Pi + E (energie) --> ATP
   • Deel van de energie komt vrij als warmte.
  • ATP kan door andere celonderdelen gebruikt worden als energieleverancier.
   Gebruikt voor:
   • assimilatie (synthese van stoffen);
   • beweging;
   • actief transport.
Assimilatie

Koolstof assimilatie

 • Alleen bij autotrofe organismen.
 • Fotosynthese
  • Bij planten.
  • Zonne-energie wordt vastgelegd in organische stof (glucose).
   • Nodig de anorganische stoffen (CO2 en H2O).
  • Glucose wordt gevormd uit CO2 en H2O.
   • CO2 wordt opgenomen via de huidmondjes.
   • Water wordt opgenomen met de wortels.
  • O2 blijft over.
  • Netto reactievergelijking:
   koolstofdioxide + water --> glucose + zuurstof
   6CO2 + 6 H2O + E(nergie) --> C6H12O6 + 6O2
   Blad en fotosynthese
  • Gebeurt in bladgroenkorrels (in het chlorofyl).
  • Reactiesnelheid fotosynthese hangt af van:
   • voldoende chlorofyl;
   • voldoende CO2, water en licht;
   • temperatuur.

Stikstofassimilatie

 • Alleen bij autotrofe organismen.
 • Glucose (afkomstig van de koolstofassimilatie) wordt omgezet in organische stikstofverbinding.
  • Aminozuren.
 • Nodig:
  • anorganische stikstofverbindingen uit de bodem .
   • In ieder geval NO3- (nitraat).
   • Soms ook SO42- (sulfaat).
Beperkende factor

Beperkende factor

 • De factor waarvan de waarde het verst weg ligt van de optimumwaarde.
  • Bepaalt de levenskansen en de groei.
 • Toename van de beperkende factor --> toename reactiesnelheid.
  Voorbeeld
  • Als blijkt dat als de hoeveelheid licht toeneemt, de fotosynthese van een plant sneller gaat, dan is licht de beperkende factor voor de fotosynthese.
  • Als bij meer licht, de snelheid van de fotosynthese gelijk blijft, is een andere factor beperkend. Bijvoorbeeld het CO2-gehalte of de temperatuur.
 • Voorbeelden van wat beperkende factoren kunnen zijn:
  • nitraat-gehalte in de bodem (planten);
  • zonlicht en CO2-gehalte voor planten (fotosynthese);
  • temperatuur (enzymwerking).
Gaswisseling

Gaswisseling blad

 • Opname en afgifte van CO2 en O2 via huidmondjes.
  • Door diffusie.
 • Verder transport via intercellulaire holten.
 • Overdag
  • In bladcellen vindt fotosynthese plaats én dissimilatie.
  • Als de omstandigheden voor de fotosynthese gunstig zijn:
   snelheid fotosynthese > snelheid dissimilatie
  • Plant heeft nodig:
   • CO2 voor de fotosynthese (in de bladgroenkorrels).
    • CO2 die geproduceerd wordt bij dissimilatie wordt gebruikt bij de fotosynthese.
    • De rest wordt via de huidmondjes opgenomen.
   • O2 voor de dissimilatie (in de mitochondriën).
    • O2 die vrijkomt bij de fotosynthese wordt gebruikt voor de dissimilatie.
    • Wat over is verdwijnt via de huidmondjes naar buiten.
   • Zie grafiek fotosynthese.
 • 's Nachts
  • Er alleen dissimilatie.
   • O2 nodig.
   • CO2 geproduceerd.

 • Door huidmondjes ook verlies van water door:
  • verdamping.
   • Hierdoor ontstaat zuigkracht van de bladeren.
   • Verdamping neemt toe door:
    • lage luchtvochtigheid;
    • wind;
    • hogere temperatuur.
  • druppelen.
   • Water druppelt uit de huidmondjes.
    Gebeurt bij:
    • hoge luchtvochtigheid, weinig wind en lage luchttemperatuur
    • hoge bodemtemperatuur (dan veel worteldruk)

Huidmondjes

 • Openingen in opperhuid blad.
  • Vooral aan de onderzijde (behalve bij drijvende waterplanten).
 • Rond de opening twee sluitcellen.
  • Bevatten bladgroenkorrels.
 • Werking
  • Licht --> huidmondjes open
    • Sluitcellen nemen actief kaliumionen op --> hogere osmotische waarde --> wateropname --> turgor .
   • CO2 opgenomen (voor fotosynthese).
   • O2 afgegeven.
   • Water verdampt.
    • Osmotische waarde bladcellen neemt af.
     • Water aangezogen vanuit houtvaten.
  • Donker --> huidmondjes dicht.
  • Veel verdamping (erg warm, erg droog e.d.) --> huidmondjes gaan ook overdag dicht.
Transport in de plant

Transport van wortel naar blad

 • Transport van water en zouten.
  • Naar alle delen van de plant.
 • In het voorjaar ook transport van organische stoffen uit de opslagweefsels.
 • Gaat via vaatbundels.
  • Door houtvaten.
 • Transport omhoog ontstaat door:
  • zuigkracht van de bladeren.
   • Uit cellen in blad rondom de luchtholte verdampt water.
    • Naar buiten via de huidmondjes (diffusie).
     • luchtvochtigheid buiten groter dan in het blad.
   • Osmotische waarde van de cellen van het blad neemt toe.
   • Water wordt aangezogen uit de houtvaten.
    • Water wordt in de houtvaten omhoog getrokken.
     • Water bevat zouten.
     • Zo voldoende aanvoer van zouten in het blad.
  • worteldruk.
   • Wortel neemt zouten op.
    • Endodermiscellen pompen de zouten de centrale cilinder in.
    • Kost energie - actieve opname.
   • Osmotische waarde in de centrale cilinder neemt toe.
   • Water wordt aangezogen uit de bodem.
    • Kost geen energie - passieve opname - osmose.
  • capillaire werking.
   • Doordat de houtvaten erg nauw zijn.

  Passief transport - diffusie

  • Kost geen energie.
   • Vindt alleen plaats van een hoge naar een lage concentratie.
  • Door celmembraan diffunderen alleen:
   • Stoffen met kleine, ongeladen (hydrofobe) moleculen.
    Bijvoorbeeld:
    • zuurstof (O2);
    • koolstofdioxide (CO2);
    • water (H2O)door osmose.
  • Diffusiesnelheid wordt beïnvloed door:
   • grootte van het oppervlak
   • concentratieverschil
   • temperatuur
   • afstand
  • Osmose
   • Diffusie van water door een (selectief doorlaatbaar) membraan.
    • Van plaats met lage concentratie opgeloste stoffen naar plaats met hogere concentratie opgeloste stoffen .

     Osmotische waarde - wordt bepaald door het aantal opgeloste moleculen

© scholte/marree 2009