[home][inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

bioplek

HAVO

examenprogramma biologie

Specificatie subdomein C3. Zelforganisatie van ecosystemen

alleen schoolexamen

streep groen

Eindterm
De kandidaat kan met behulp van de concepten dynamiek en evenwicht ten minste in contexten op het gebied van duurzaamheid en wereldbeeld benoemen op welke wijze ecosystemen zich kunnen ontwikkelen en beargumenteren met welke maatregelen de mens de zelforganisatie van ecosystemen beïnvloedt.

Voorbeeldcontexten

Mogelijke uitwerking van de eindterm
De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld:

  1. opeenvolgende veranderingen in een ecosysteem beschrijven en beschrijven hoe daarbij overgangen tot stand komen;

  2. verschillen tussen ecosystemen benoemen op basis van verschillen in populaties
    (biotische) en abiotische factoren;

  3. de dynamiek en evenwicht in een ecosysteem beschrijven;

  4. herkennen dat een ecosysteem in verschillende evenwichtssituaties kan verkeren;
    beargumenteren met welke maatregelen de mens de zelforganisatie van ecosystemen beïnvloedt.

Mogelijke deelconcepten
Primaire en secundaire successie, pioniersoort, climaxecosysteem, biodiversiteit, competitie, draagkracht, exoot, biologisch evenwicht, duurzaamheid.

streep groen

bioplek terug