[home][inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

bioplek

HAVO

examenprogramma biologie

vanaf 2015

Beheersingsniveaus

streep groen

In het examenprogramma zijn drie beheersingsniveaus onderscheiden die gekarakteriseerd zijn met de woorden benoemen, verklaren en beargumenteren. In de specificatie van de domeinen en subdomeinen zijn per niveau verschillende handelingswerkwoorden  gebruikt. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Het beheersingsniveau nader bepaald door de complexiteit van de contexten. Daarbij leiden wetenschappelijke contexten over het algemeen tot een hoger niveau dan beroeps- respectievelijk leefwereldcontexten.

beheersingsniveau

handelingswerkwoorden

benoemen

beschrijven / omschrijven wat

herkennen

benoemen

weergeven

verklaren

verklaren

beschrijven / omschrijven hoe

toelichten

uitleggen

verschillen (be)noemen

verbanden beschrijven

onderscheiden

afleiden

relaties beschrijven

beargumenteren

(be)argumenteren

keuze maken

relaties leggen

redeneringen hanteren

hypothese opstellen

conclusie trekken

bioplek terug